Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Si barone

Artikel 1 Definities

 1. Si Barone, gevestigd te Dordrecht, KvK-nummer 73727059, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als aanbieder.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als gast.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan aanbieder zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de gast werkzaamheden voor gast verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens aanbieder waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 4. Aanbieder heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, wanneer zij dit nodig acht.

 

Artikel 3 Aanbod en inschrijvingen

 1. Aanbieder kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de gast redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Inschrijvingen voor een rondvaart kunnen op dezelfde dag als vertrek worden geboekt, tenzij anders aangegeven.
 3. Minderjarigen kunnen enkel onder begeleiding deelnemen aan een rondvaart. Voor een gedeelde rondvaart wordt een minimale leeftijd van 12 jaar gehanteerd.
 4. Voor op maat gemaakte rondvaarten zal een offerte worden verzonden. Vanaf het moment van het accepteren van de offerte door de gast komt de overeenkomst en daarmee samenhangende betalingsverplichting tot stand.
 1. Gast ontvangt zo spoedig mogelijk na betaling per e-mail een boekingsbevestiging.

 

Artikel 4 Prijzen en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen bevatten in geval van gedeelde rondvaarten een standaardpakket. Eventuele extra opties, zoals een host, kunnen apart worden toegevoegd en betaald.
 3. Aanbieder is gerechtigd een toeslag te rekenen voor custom pick-up en drop-off locaties.
 4. Indien noodzakelijk wordt geacht extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen worden gefactureerd naar de tijd die nodig is om de boot te reinigen met een minimum van 1 uur.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Aanbieder heeft het recht de vergoedingen jaarlijks per 1 januari, of wanneer omstandigheden dit vergen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de gast.
 6. Betaling dient na boeking plaats te vinden. Pas na betaling van het totale bedrag wordt de boeking bevestigd.

 

Artikel 5 Informatieverstrekking gast

 1. Gast stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Aanbieder.
  In geval van een shared groepsrondvaart dient het aantal gasten uiterlijk 24 uur vooraf kenbaar te worden gemaakt aan aanbieder, zodat de cruise passend kan worden opgezet. Extra gasten na deze 24 uur kunnen mogelijk niet worden geaccommodeerd.
 2. Gast staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Aanbieder zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Gast vrijwaart Aanbieder voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

 

Artikel 6 Wijziging en annulering van de overeenkomst

 1. Bij annulering door de gast van een rondvaart wordt in geval van onvoorziene omstandigheden – deze komen uitsluitend ter beoordeling van Aanbieder – geprobeerd de rondvaart te verzetten.
 2. Indien er geen sprake is van een geldige reden worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd: bij schriftelijke annulering na het ontvangen van een boekingsbevestiging worden administratiekosten in rekening gebracht; bij annulering tot 6 weken voor aanvang zal 10% van de kosten in rekening worden gebracht; annulering tussen 6 en 2 weken voor aanvang resulteert in het betalen van 25% van de totaalprijs; bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor de rondvaart wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; bij annulering tussen 7 en 2 kalenderdagen voor aanvang wordt 75% van de totaalprijs in rekening gebracht en annulering binnen 48 uur voor aanvang resulteert in betaling van het gehele bedrag.
 3. De rondvaart mag bij verhindering van de gast worden overgedragen. Gast dient de nieuwe gegevens tijdig te melden aan Aanbieder.
 4. In geval van extreme weersomstandigheden die het onveilig maken te varen, zoals storm en onweer, zal de rondvaart worden geannuleerd. Indien het niet mogelijk is in overleg tot een andere datum komen, wordt het volledig betaalde bedrag teruggestort.
 5. In tegenstelling tot hetgeen bepaald in het derde lid van dit artikel, zijn regen en kou geen geldige reden tot annulering door beide partijen.
 6. Aanbieder is gerechtigd een gedeelde trip te annuleren wanneer het minimum van 3 gasten niet is gehaald. Gasten worden hier uiterlijk 2 uur voorafgaand aan de trip over geïnformeerd en er zal gezamenlijk naar een passende oplossing worden gezocht.

 

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Een boot kan enkel worden gereserveerd met kapitein.
 2. Deelname aan de rondvaart is op eigen risico. Aanbieder en diens kapiteins zullen de veiligheid van de gast zo optimaal mogelijk beschermen.
 3. De boten zijn niet rolstoeltoegankelijk, maar de kapitein kan – mits tijdig aangegeven – de betreffende Gast aan boord begeleiden. Daarnaast zal er ruimte worden vrijgehouden voor een opgevouwen rolstoel of kinderwagen aan boord. 
 4. Gast wordt geacht zich tijdens de rondvaart rustig te gedragen. Ongewenst gedrag kan resulteren in het beëindigen van de rondvaart zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag. Aanbieder behoudt zich tevens het recht gasten te weigeren bij aanvang van de trip.
 5. Gast wordt geacht te allen tijde de aanwijzingen van de kapitein op te volgen.
 6. Gast is tijdens een rondvaart niet gerechtigd te roken aan boord. Tevens zijn huisdieren niet gewenst op gedeelde rondvaarten. Het nuttigen van eten en drinken is toegestaan, mits dit vooraf kenbaar wordt gemaakt aan Aanbieder.
 7. Privé rondvaarten zijn enkel mogelijk met een minimumduur van 1.0 uur.
 8. Een huisdier is bij een privé rondvaart toegestaan mits dit voor de vaart wordt aangegeven en hiervoor een plaid of kleed wordt meegenomen, zodat het huisdier hierop kan zitten of liggen. 
 9. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig verschijnen van gast. De afgesproken duur van de trip begint te lopen vanaf de overeengekomen begintijd. In geval van een gedeelde cruise wordt een wachttijd van maximaal 10 minuten aan de kade gehanteerd.
 10. Een geboekte boot kan te allen tijde worden vervangen door een andere boot, wanneer de geboekte boot om welke reden dan ook niet beschikbaar is. Daarnaast heeft aanbieder heeft recht de op- en afstaplocatie te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht.
 11. De starttijd van een trip kan tot 60 minuten van starttijd veranderen. De duur van de trip zal in een dergelijk geval niet veranderen.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid schade

 1. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. Deelname aan de trip is op eigen risico.
 2. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens gast verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer gast de instructies van de organisatie of kapitein niet heeft opgevolgd.
 4. Aanbieder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens de trip.
 5. Aanbieder is niet aansprakelijk voor het niet kunnen varen wegens overmacht.
 6. Indien Gast tijdens een trip materiaal van aanbieder beschadigt, is gast gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
 7. In het geval dat aanbieder een schadevergoeding verschuldigd is aan gast bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd dan wel het bedrag dat door aanbieder in rekening is gebracht.
 8. Gast vrijwaart aanbieder tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door aanbieder geleverde diensten.

 

Artikel 9 Klachten

 1. Gast is verplicht om klachten over facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken aan aanbieder.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de gast geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt aanbieder alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie, offertes, routes etc.
 2. De genoemde intellectuele rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van aanbieder worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt.

 

Artikel 11 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin aanbieder is gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de aanbieder en betrokken derden 12 maanden. 
 
 
Reserveer nu